کیف مهارتی شما

0 مورد خدمت انتخاب شده است:

(تمامی مبالغ به تومان است)
ردیف نوع خدمت نام خدمت کد استاندارد هزینه مصوب بورسیه تعلق گرفته هزینه شما عملیات
هنوز مهارت و یا خدمتی انتخاب نشده است!
0 تومان
0- تومان
0 تومان